Potior

LADY’S ACCESSORIES / 2nd Floor
กระเป๋าที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย อีกทั้งมีดีไซน์ที่ทันสมัยตามความต้องการของสาวๆญี่ปุ่นในปัจจุบัน