CHOOSE DEPARTMENT HERE...

เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกรับ-ส่งสินค้า

Wanting
1

Duties:

 • ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและเอกสารการส่งสินค้าตามที่ระบุในเอกสารและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการคืนสินค้าและเอกสารการส่งคืนสินค้าของจำนวนการคืนสินค้าตามที่ระบุในเอกสาร
 • บันทึกการรับสินค้า และการคืนสินค้าลงในระบบการรับรับ และการคืนสินค้า
 • จัดเก็บเอกสารจากการบันทึกรับสินค้า และการคืนสินค้า
 • การให้ความร่วมมือ ในการให้บริการฝ่ายขายและร้านค้าที่เกี่ยวกับการรับสินค้าและการคืนสินค้า
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Requirements:

 • เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • การศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการรับ-ส่งสินค้า คลังสินค้า ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจ Retail หรือธุรกิจบริการอย่างน้อย 2 ปี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบสูง
 • ทักษะด้านการฟังและการสื่อสาร
 • ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจและการติดต่อประสานงาน
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรม MS Office Word Excel และ Power Point