OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

Work With Us

CHOOSE DEPARTMENT HERE...

เจ้าหน้าที่งานศิลป์และตกแต่ง (สัญญาจ้าง 4 เดือน)

Wanting
1

Duties:

• ดูแลงานด้านการออกแบบตกแต่งภายในภายใต้ Concept ของห้างสรรพสินค้า
• ออกแบบงานตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม เหมาะสมตรงกับ Concept เพื่อส่งเสริมภาพรวมของห้างสรรพสินค้า
• ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
• จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการจัดตกแต่งหน้าร้าน
• ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่จัดงาน
• จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Requirements:

• เพศชาย อายุ 20 - 30 ปี สัญชาติไทย
• วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรี (หรือกำลังศึกษา) ในสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรับผิดชอบ และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
• มี Service Mild พร้อมเรียนรู้
• ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.30 - 18.30 น.