OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

Work With Us

CHOOSE DEPARTMENT HERE...

ผู้จัดการส่วนงานการตลาด และการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (แผนกอาหาร)

Wanting
1

Duties:

 • ริเริ่มและสร้างสรรค์กิจกรรมด้านการตลาดสำหรับส่วนงานร้านอาหาร และซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท
 • พัฒนาและวางแผนการตลาดเพื่อสนับสนุนส่วนงานร้านอาหาร และซูเปอร์มาร์เก็ต ทั้งในด้านส่งเสริมการขาย การสื่อสาร และกิจกรรมต่างๆ
 • วางแผนงานด้าน CRM ของบริษัทเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีในการจับจ่ายสินค้าให้กับลูกค้าโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้านดิจิตัลและข้อมูลเชิงลึกด้านการตลาด
 • ทำงานอย่างใกล้ชิดและเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การร่วมกิจกรรมกับธนาคารและบัตรเครดิต เพื่อสร้างยอดสมาชิก และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • สามารถวิเคราะห์หาแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค และการใช้จ่ายของลูกค้า รวมทั้งได้พัฒนาแผนงานต่างๆ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจัยทางการตลาด เพื่อนำมาปรับใช้สร้างความแข็งแกร่งในการปรับปรุงแผนงานด้าน CRM
 • ประเมินและนำเสนอวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงประสิทธิภาพในการหาลูกค้า การักษาลูกค้า และโปรแกรมสร้างความภักดีกับลูกค้า (loyalty programs)
 • วางแผนและควบคุมงบประมาณตามที่กำหนด
 

 

Requirements:

 • การศึกษา – ปริญญาโทหรือปริญญาตรีด้านการตลาดบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย-หญิง อายุ 35-45 ปี
 • มีทักษะการวิเคราะห์การสื่อสารการนำเสนอและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 •  มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการตลาดรวมถึงเครื่องมือและเทคนิคดิจิทัล ความเข้าใจในเชิงลึกของอุตสาหกรรมและตำแหน่งในตลาด
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก
 • ความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์และมีพลังในการทำงาน
 • มีทักษะการให้คำแนะนำ การคิดเชิงตรรกะ การทำงานข้ามสายงาน (เชิงพาณิชย์ ซัพพลายเชน การตลาด คุณภาพ การปฏิบัติงานและอื่นๆ ) ทักษะการโน้มน้าว และการนำเสนอ