OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท สยาม ทาคาชิมาย่า (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทฯ", "เรา" หรือ "ของเรา") เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิของท่านในข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาซึ่งถูกระบุหรือสามารถถูกระบุได้ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") จากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราทราบดีว่าท่านต้องการที่จะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานที่ระบุโดยกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของวิธีการที่เราเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ ข้อมูลที่ท่านให้กับเรานั้นทำให้เราสามารถมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ตรงกับความต้องการเฉพาะสำหรับท่านอย่างเหมาะสม ทั้งจากเราและบริษัทที่อยู่ในกลุ่มสยามพิวรรธน์ เรามีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงการคุ้มครองมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกใช้โดยมิได้รับความยินยอมจากท่านก่อน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ใช้กับร้านค้าปลีก เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ บริการการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม งานและกิจกรรม ตลอดจนสถานที่อื่น ๆ ที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการเฉพาะดังกล่าวที่ท่านใช้ ซึ่งอาจมีข้อตกลงและเงื่อนไขต่างหากเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อบริษัทฯเห็นว่ามีความจำเป็น ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ดังนั้น โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมกับเรา โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบหากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงในสาระสำคัญ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจมีการเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากท่านหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือจากบริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ หรือการสื่อสารระหว่างเรา โดยลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับบริบทของการติดต่อสื่อสารและความสัมพันธ์ของเรากับท่าน รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการจากเราและกลุ่มสยามพิวรรธน์

 • 1) ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อเต็ม เพศ อายุ หมู่เลือด สัญชาติ วันเกิด ประวัติการศึกษา อาชีพ ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกสารระบุตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น) รูปถ่าย ภาพจากกล้องวงจรปิด ข้อมูลยานพาหนะ (เช่น สำเนาหนังสือทะเบียนรถ เลขทะเบียนรถ ยี่ห้อ และ สี) และข้อมูลทางกายภาพอื่น ๆ เป็นต้น
 • 2) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลการจัดส่ง ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE ID) และชื่อบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ
 • 3) ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ข้อมูลบัตรเครดิต (เช่น ชื่อ และ หมายเลขบนบัตรเครดิต) สถานะทางการเงิน เงินเดือน และ ข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ
 • 4) ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินไปยังและจากท่าน วันที่และเวลาที่ชำระเงิน สิ่งของที่ซื้อ ยอดชำระเงิน สถานที่ที่ซื้อสินค้าหรือบริการ ที่อยู่/วันที่และเวลาในการรับหรือจัดส่ง ข้อความตอบรับของผู้รับ ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ ประวัติการทำธุรกรรม และ สถานะของธุรกรรม
 • 5) ข้อมูลและรายละเอียดด้านระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ เช่น ชื่อผู้ใช้ PIN อุปกรณ์ที่ใช้ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ระบบที่ใช้ดำเนินงาน ข้อมูลเครือข่ายของโทรศัพท์เครื่องที่ ข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการเรียกดูบริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (เช่น ประวัติการค้นหา วันที่ เวลา)
 • 6) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของท่าน วิถีการดำเนินชีวิต ความคิดเห็น การสื่อสารโต้ตอบ และข้อมูลตำแหน่งของท่านภายในอาคารของเรา
 • 7) ข้อมูลการเป็นสมาชิก ได้แก่ หมายเลขบัตรสมาชิก รหัสสมาชิก หรือ ชื่อผู้ใช้ พฤติกรรมการใช้จ่าย และข้อมูลอื่น ๆ เกื่ยวกับผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ท่านได้ซื้อ ยื่นเรื่องร้องเรียน เรียกร้องสิทธิ ติชม และ ให้คำแนะนำ
 • 8) ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บุคคลที่สาม พันธมิตรทางธุรกิจ และรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ และ/หรือ
 • 9) ข้อมูลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ (เช่น อาหารที่แพ้) เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และประวัติอาชญากรรม

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉิน รายได้ของบุคคลในครอบครัว) กรุณาแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากสามารถทำได้

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหวก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของผู้เยาว์ เท่านั้น เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่เรารู้โดยแจ้งชัดว่าอายุต่ำกว่ายี่สิบปี หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม ในกรณีที่เราทราบว่า เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีเจตนาจากบุคคลใด ๆ ที่อายุต่ำกว่ายี่สิบปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวทันที หรือประมวลผลเฉพาะในส่วนของข้อมูลที่เราสามารถกระทำได้บนฐานทางกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอม

2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.1. วัตถุประสงค์ที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

 • 1) การตลาดและการติดต่อสื่อสาร: เพื่อติดต่อสื่อสารด้านการตลาด มอบสิทธิพิเศษ การลดราคา การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือน ข่าวสาร โปรโมชัน ข้อเสนอพิเศษ แคมเปญ งานอีเว้นท์ กิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา และการตลาดทางตรง และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา กลุ่มสยามพิวรรธน์ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น
 • 2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว:
  • (1) ศาสนา: เพื่อการยืนยันตัวบุคคล และเพื่อให้บริการ (เช่น การจัดเตรียมอาหาร)
  • (2) ข้อมูลสุขภาพ: (เช่น อาหารที่แพ้) เพื่อการจัดเตรียมอาหาร
  • (3) เชื้อชาติ: เราอาจเก็บข้อมูลเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ของท่านในบางกรณี เช่น จากใบสมัคร Tourist Card เราจะไม่ใช้ข้อมูลในทางที่สามารถบ่งบอกตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และอาจใช้ข้อมูลนี้ในรูปแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อนำไปประกอบรายงานทางธุรกิจ หรือ รายงานการพยากรณ์ความต้องการ
  • (4) ประวัติอาชญากรรม: เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการทุจริตและฉ้อโกง

2.2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เราใช้เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจอาศัย (1) ฐานทางสัญญาในการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) หน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก (4) ประโยชน์ซึ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธิของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • 1) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เพื่อเข้าทำสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเรากับท่าน เพื่อสนับสนุนการสมัครสมาชิก สมัครใช้บัตร การใช้จ่ายและเปิดใช้งาน และดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดตามสัญญา ธุรกรรมทางการเงินและบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เพื่อรายงานสถานะคำสั่งซื้อของท่าน การแจ้งเตือนวันหมดอายุของบัตรสมาชิกและบัตรกำนัลของท่าน การตรวจสอบยอดบัตรและคะแนนสะสม การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กู้เงินธนาคาร การจัดการสินทรัพย์ การลงทุน ประกัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต บัตรเงินสด ทรัพย์สิน การจัดส่งสินค้า บริการขนส่ง บริการด้านท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยว การออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ การเปลี่ยนหรือส่งคืนสินค้า และการคืนเงิน การแลกคะแนนสะสมเป็นของสมนาคุณ การอนุญาติการเชื่อมต่อและให้บริการ Wi-Fi ฟรี การให้บริการที่จอดรถ และการอนุญาตให้ออกจากอาคารในกรณีที่บัตรจอดรถหาย การให้บริการท่านในการเดินทางเชิงธุรกิจ การส่งหรือคืนของหายของท่าน การให้บริการหลังการขาย
 • 2) การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เพื่อติดต่อสื่อสารด้านการตลาด มอบสิทธิพิเศษ การลดราคา การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือน ข่าวสาร โปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ แคมเปญ งานอีเว้นท์ กิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา และการตลาดทางตรง และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา กลุ่มสยามพิวรรธน์ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
 • 3) โปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty Programs) โปรแกรมการสะสมคะแนน (Rewarding Programs) การจับรางวัล และข้อเสนออื่น ๆ เพื่อการแสดงสินค้า การจัดสรรและสนับสนุน กิจกรรมพิเศษ การสะสมและแลกคะแนนตามโปรแกรม การจับฉลาก และบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 • 4) การแนะนำและการจัดการให้เหมาะสมกับบุคคล เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจจะสนใจ ทราบถึงความต้องการของท่าน และดำเนินการให้ท่านได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับท่าน
 • 5) การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียน ยืนยัน ระบุและ/หรือ รับรองท่านหรือตัวตนของท่าน
 • 6) เพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่าน เพื่อสื่อสารกับท่านในเชิงการตลาด การลดราคา สิทธิพิเศษ โปรโมชั่น การแจ้งเตือน ข่าวสาร แคมเปญ งานอีเว้นท์ กิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา การตลาดทางตรง และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา กลุ่มสยามพิวรรธน์ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านได้รับจากเรา เพื่อประมวลและปรับข้อมูลของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน และรองรับคำถามเกี่ยวกับการบริการลูกค้า คำขอ ข้อเสนอแนะ การร้องเรียน การใช้สิทธิประกัน ข้อพิพาท หรือการกำหนดจ่ายค่าสินไหมทดแทน
 • 7) การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Profiling) และการวิเคราะข้อมูล (Data Analytics) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น พฤติกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อ ราคา สถานที่) สำหรับกิจกรรมทางด้านการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรม (Profiling) และการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) เพื่อทำการค้นคว้าวิจัยทางการตลาด ทำแบบสำรวจ ประเมินผล พฤติกรรม สถิติและการแบ่งประเภท รูปแบบและกระแสความนิยมด้านการบริโภค เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงกับความพึงพอใจ คาดเดาอุปสงค์ในอนาคต เพื่อพิจารณาความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขาย
 • 8) เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อจัดการและยกระดับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ และการดำเนินธุรกิจให้แก่ท่านและลูกค้าของเราทั้งหมด กลุ่มสยามพิวรรธน์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการเรา เพื่อการให้คำแนะนำด้านกฎหมาย เพื่อจัดทำรายงานภาพรวมของข้อมูลและการใช้จ่ายของลูกค้า เพื่อการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ เพื่อติดตาม จัดการ และส่งเสริมประสบการณ์ลูกค้าบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มของเรา ของลูกค้า และเสนอบริการเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต
 • 9) เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับท่านมากขึ้น: เพื่อทราบข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับ และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่ท่านอาจสนใจ ตัวอย่างเช่น ด้วยการพิจารณาประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านใช้จากบริษัทฯ ความถี่ของท่านในการเข้ามายังอาคารของเรา ท่านต้องการให้บริษัทฯติดต่อท่านอย่างไรฯลฯ เพื่อทราบข้อมูลจากการสำรวจความพึงพอใจ การติชม คำแนะนำ และข้อร้องเรียนของท่าน
 • 10) การปฎิบัติตามหน้าที่ตามกฎข้อบังคับและข้อผูกพัน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ ให้ความร่วมมือกับศาล ผู้ควบคุม หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าเราต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปฎิบัติตามกฎหมายและในกรณีที่เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัดเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าว เพื่อการจัดการเรื่องการจ่ายภาษี การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT refunds) และ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 • 11) การปกป้องผลประโยชน์ของเรา เพื่อปกป้องความมั่นคงและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ของเราที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อกระบวนการทางกฎหมายหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินและสมบัติของเรา เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา การประมวลบนระบบรักษาความปลอดภัยและระบบดำเนินงาน IT เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติที่มิชอบภายในองค์กรซึ่งรวมไปถึงการใช้กล้องวงจรปิด เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา
 • 12) การตรวจจับการทุจริต เพื่อตรวจจับและป้องกันการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาติ หรือ มีการทุจริต หรือ ผิดกฎหมายเพื่อดำเนินการตรวจสอบทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับอื่น ๆ ที่บังคับใช้ (เช่น เพื่อดำเนินการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ทั้งนี้ รวมไปถึง การตรวจสอบและทำบันทึกภายใน และการควบคุมทางธุรกิจอื่น ๆ
 • 13) การทำธุรกรรมขององค์กร ในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกอื่น ๆ ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย อันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น ๆ และ/หรือ
 • 14) ชีวิต เพื่อป้องกันหรือยับยั้งอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแก่ท่านได้

3. บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สามตามที่ระบุด้านล่าง ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บุคคลที่สามอาจอยู่ภายนอกภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เพราะท่านเองก็อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นด้วย

3.1. กลุ่มสยามพิวรรธน์

ในฐานะที่ บริษัท สยาม ทาคาชิมาย่า (ประเทศไทย) จำกัดเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสยามพิวรรธน์ ซึ่งทั้งหมดมีการร่วมมือและแบ่งปันการให้บริการ ผลิตภัณฑ์และระบบต่าง ๆ แก่ลูกค้า รวมไปถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และระบบอื่น ๆ เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มสยามพิวรรธน์ หรืออนุญาตให้บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มสยามพิวรรธน์ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มสยามพิวรรธน์สามารถใช้ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท สยาม ทาคาชิมาย่า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นฐานได้

3.2. ผู้ให้บริการของเรา

บริษัทฯอาจใช้บริการบริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างอื่นเพื่อให้บริการต่าง ๆ แทนบริษัทฯหรือเพื่อช่วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน บริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์บริการจากภายนอก ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ธนาคาร และ สถาบันทางการเงิน (2) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง (3) บริษัทที่ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา การออกแบบ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร (4) บริษัทที่ให้บริการด้านการจัดงาน (5) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร (6) ผู้ให้บริการด้านธุรการจากภายนอก (7) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (8) บริษัทประกัน (9) ผู้ให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยง (10) บริษัทนำเที่ยว (11) ผู้ให้บริการด้านการปรับปรุงอาคาร และ/หรือ (12) ผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ สื่อดิจิทัล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทผู้ให้บริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในระหว่างการให้บริการต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของเราเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด เรารับรองว่าผู้ให้บริการของเราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายระบุไว้

3.3. พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของเรา เราอาจมีการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา (เช่น ผู้เช่าร้านค้า พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการจัดโปรแกรมการสะสมคะแนน พันธมิตรทางธุรกิจบัตรเครดิต) ซึ่งบริษัทฯอาจเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งมีร่วมกัน หรือ อาจเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจเอง

3.4. เว็บไซต์ต่าง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์

เราอาจมีสื่อโฆษณาซึ่งเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ซึ่งแพลตฟอร์มต่าง ๆ ดังกล่าวอาจมีข้อกำหนดในการใช้งานหรือนโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งแตกต่างไปจากนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการใช้งานของเรา เราขอแนะนำให้ท่านทบทวนข้อกำหนดในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวบนแพลตฟอร์มข้างต้นด้วยตัวเอง

3.5. บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

ในบางกรณี เราอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล ผู้ดูแลควบคุม หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

3.6 ที่ปรึกษามืออาชีพด้านต่าง ๆ

เช่น ผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้สอบบัญชี และผู้ให้คำปรึกษาด้านอื่นซึ่งข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจ และ การพิพาทหรือเรียกร้องทางกฎหมาย

3.7 ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่

บุคคลภายนอกในฐานะผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ ในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนกิจการไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ของเราจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และเราจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6. วิธีการใช้คุกกี้ และไฟล์แคช (cache file)

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เราจะทำการติดตาม เก็บ และบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ โดยการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีเพื่อติตดามอื่น ๆ สำหรับแอปพลิเคชันนั้น คุกกี้จะถูกใช้ต่อเมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้บัญชีบนแอปพลิเคชัน โดยตัวคุกกี้จะทำการจดจำท่านไว้ เพื่อให้ไม่ต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสทุกครั้งที่จะเข้าใช้แอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม คุกกี้จะหยุดทำงานทันทีเมื่อท่านออกจากระบบ และในกรณีที่เราไม่มีอำนาจควบคุมตัวคุกกี้ เราจะไม่มีการเก็บข้อมูลจากคุกกี้หรือการเข้าถึงคุกกี้

เราจะใช้ข้อมูลแคชเพื่อการบันทึกข้อมูลของท่าน ในกรณีที่ท่านใช้เครื่องมืออื่นเพื่อต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา ข้อมูลของท่านอาจถูกเก็บและบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์แคช (cache file) หรือ ส่วนข้อมูลของท่านอาจถูกคัดลอกบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือสำหรับการใช้ในคราวถัดไป ในกรณีที่เราไม่มีอำนาจควบคุมข้อมูลหรือการเข้าถึงไฟล์แคช

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

 • 1) การเข้าถึง: ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ
 • 2) การแก้ไขให้ถูกต้อง: ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วน ไม่แม่นยำ สามารถทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งเราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน
 • 3) การโอนย้ายข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับเรา และ (ข) กรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน
 • 4) การคัดค้าน: ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การคัดค้านการตลาดแบบตรง
 • 5) การขอให้ระงับการใช้: ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
 • 6) การถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใด ก็ได้
 • 7) การลบข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • 8) การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

8. รายละเอียดการติดต่อเรา

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ที่

1) ชื่อบริษัท
 1. บริษัท สยาม ทาคาชิมาย่า (ประเทศไทย) จำกัด
 2. เลขที่ 299 อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้นบี 2 – ชั้น 4 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 3. เบอร์โทรศัพท์ : 02-011-7500

Privacy Policy

Siam Takashimaya (Thailand) Co., Ltd. (the "Company", "we", "us", or "our") respects the importance of the protecting your rights regarding information relating to any identified or identifiable natural person ("Personal Data") from our products and services. We understand you would like to receive the required level of protection as required by the Thai applicable laws on data protection for how information about you is collected, used, disclosed, and/or transferred outside of Thailand. The information you share with us allows us to provide the products and services you need and want, appropriately tailored for you, and not only from us but also those within Siam Piwat Group. We provide data protection which includes protecting your Personal Data from being used without your permission beforehand.

This privacy policy (this "Privacy Policy") applies to our retail stores, websites, mobile applications, social networking sites, online communication channels, reward programs, events and activities, and other locations where we collect your Personal Data. However, please read this Privacy Policy in conjunction with the terms and conditions of particular service that you use, which may set out separately regarding the personal information we collect about you.

We may amend or change this Privacy Policy at any time we deem necessary with or without notice, so we suggest you to read this Privacy Policy every time before doing any transaction with us. We will also provide additional notice of significant updates to this policy.

1. What Personal Data we collect

We may collect, maintain, and use the following types of information which may include your Personal Data, directly or indirectly, from you, other sources, or through our affiliates, subsidiaries, other companies, business partners, or communications between us. The specific type of data collected will depend on the communication and interaction between you and us, your behaviour and transaction related to the services or products you need or want from us and within Siam Piwat Group.

 • 1) Personal details, such as title, full name, gender, age, blood type, nationality, date of birth, educational background, occupation, position, workplace, information on government-issued cards (e.g., national identification number, passport number, driver's license details, government official ID card, or similar identifiers), photograph, CCTV records, vehicle details (e.g., copy of vehicle registration book, license plate number, brand, and color), and other physical characteristics;
 • 2) Contact details, such as postal address, delivery details, billing address, telephone number, email address, LINE ID, and other ID from social networking sites;
 • 3) Financial details, such as credit card information (e.g., name and number), financial status, income and other financial related information;
 • 4) Transaction details, such as details about payment to and from you, payment date and time, purchased items and payment amount, branch that you received product or service, address/date and time for pick up or delivery, acknowledgement of receipt, receipt, invoices, transaction history, and transaction status;
 • 5) Computer system, device and equipment details, such as User ID, PIN, type of device, geography location, operating system, network information of the mobile, computer traffic information, and information of the use of service on website and application (e.g., searching history, date, and time)
 • 6) Behaviour details, such as information about your behavior, lifestyle, opinion, interaction and your location data in our building;
 • 7) Profile details, such as member card number, user or username, purchasing behaviour, and other details of products and services you have purchased, filed complaints about, claimed, complimented, and suggested;
 • 8) Marketing and communication details, such as your preference in receiving marketing from us, our affiliates, subsidiaries, third parties, business partners, and your communication preferences; and/or
 • 9) Sensitive data, such as religion, health data (e.g., allergic food), race/ethnic origin, and criminal record.

If you provide Personal Data of any third party to us, e.g., their name, family name, address details, and telephone number for emergency contact, family member income; please provide this Privacy Policy for their acknowledgement and/or obtaining consents where applicable.

We will only collect, use, or disclose sensitive data on the basis of your explicit consent or where permitted by law.

We only collect the information of children, quasi-incompetent persons, and incompetent persons where their parent or guardian has given their consent. We do not knowingly collect information from customers under the age of 20 without their parental consent when it is required, or from quasi-incompetent persons and incompetent persons without their legal guardian's consent. In the event we learn that we have unintentionally collected personal information from anyone under the age of 20 without parental consent when it is required, or from quasi-incompetent persons and incompetent persons without their legal guardians, we will delete it immediately or process only if we can rely on other legal bases apart from consent.

2. Why we collect, use, and/or disclose your Personal Data

2.1. The purpose of which you have given your consent:

 • 1) Marketing and Communications: To provide marketing communication, privileges, sales, discounts, public relations, notices, news, promotions, special offers, campaign, events, marketing activities, advertisement and direct marketing and information about the products and services from Siam Piwat Group, our affiliates, subsidiaries and/or business partners which we cannot rely on other legal bases.
 • 2) Sensitive Data
  • (1) Religion for authentication and providing supporting services (e.g. food preparation).
  • (2) Health data (e.g. allergic food) for food preparation.
  • (3) Race/ethnic origin, we collect race and ethnic origin in certain circumstances, such as from the tourist card application form. We will not use this data in a form that can identify you directly or indirectly. We may use this data in an anonymized format to create a business report or demand forecast report.
  • (4) Criminal record, for security and prevention of fraud.

2.2. The purposes we may rely on and other legal grounds for processing your Personal Data

We may also rely on (1) contractual basis, for our initiation or fulfilment of a contract with you; (2) legal obligation, for the fulfilment of our legal obligations; (3) legitimate interest, for the purpose of our legitimate interests and the legitimate interests of third parties; (4) vital interest, for preventing or suppressing a danger to a person’s life, body, or health; and/or (5) public interest, for the performance of a task carried out in the public interest or for the exercising of official authorities.

We may collect, use, and/or disclose your Personal Data for the following purposes:

 • 1) To provide products and services to you: To enter into a written or unwritten contract and manage our contractual relationship with you; to process on your member registration, card registration, purchasing and activation; to carry out contract details, financial transactions, and services related to payments; to provide updates on your orders and on the delivery of the products; to remind you of your membership and gift card expiration; to check card balance and points collection; to offer and provide services or products related to financial products, banking loans, asset management, investments, insurance, electronic transactions, credit cards, cash cards, property, delivery services, transportations services, travel services and travel agencies; to process on invoice and receipt issuance; to exchange or return purchased products and refund the purchased price; to redeem points for gifts; to grant you access and to provide free Wi-Fi within the building area; to allow you to park your vehicle and take your vehicle out of parking area in case of lost parking ticket/card; to facilitate you on business trips; to deliver and/or return your items in case of lost & found; to provide aftersales services;
 • 2) Marketing and Communications: To provide marketing communication, privileges, sales, discounts, public relations, notices, news, promotions, special offers, campaign, events, marketing activities, advertisement and direct marketing and information about the products and services from us, Siam Piwat Group, our affiliates, subsidiaries and/or business partners;
 • 3) Loyalty programs, rewarding programs, lucky draw and other offers: To provide product display, procurement and support, special activities, rewarding programs point earning and redemption, gift, lucky draw, and all related services);
 • 4) Recommendations and Personalization: To recommend products and services that might be of interest to you, identify your preferences, and personalize your experiences;
 • 5) Registration and Authentication: To register, verify, identify, and authenticate you or your identity;
 • 6) To contact and communicate with you: To communicate with you on marketing communications, sales, special offers, promotions, notices, news, campaigns, events, marketing activities, advertisement and direct marketing and information about the products and services; to provide you information related to the products and services you obtain from us, within Siam Piwat Group, our affiliates, subsidiaries, and from our business partners; to process and update your information as our member; to handle customer service-related queries, requests, feedback, complaints, warranty claims, disputes or indemnity;
 • 7) Profiling and data analytics: To analyse your Personal Data (e.g., your behaviour, purchased products and services, purchased price, locations) for Marketing Activities, and development of our products and services; to conduct a profiling and data cleansing; to conduct market research, survey, behaviour tracking, statistics, segmentation, and consumption trends; to improve business performance and better adapt our content to your identified preferences; to forecast the product demands; to determine the effectiveness of our promotional campaigns;
 • 8) To improve business operations, products, and services: To manage and improve our services, products, and business operations for you and all of our customers within Siam Piwat Group, including but not limited to, our business partners; to assure quality of our products and service; to conduct legal consulting; to create dashboard and customer-spending reports; to identify and resolve of issues which may occur from our existing products and services; to track, manage and facilitate your experience on our sites, application and platform; to provide additional offer and services which may occur in the future;
 • 9) To learn more about you: To learn more about the products and services you receive, and other products and services you may be interested in receiving; for example, by looking at the types of products and services that you obtain from us, how frequently you access our building, and how you would like to be contacted; to learn more from your compliments, suggestions, and complaints;
 • 10) Compliance with regulatory and compliance obligations: To comply with legal obligations, legal proceedings, or government authorities' orders; to cooperate with courts, regulators, government authorities, and law enforcement bodies when we reasonably believe we are legally required to do so, and when disclosing your Personal Data is strictly necessary to comply with the said legal obligations, proceedings, or government orders; to handle tax payment, VAT refunds, and other fees;
 • 11) Protection of our interests: To protect the security and integrity of our business; to exercise our rights or protect our interest where it is necessary and lawful to do so; for example, to detect, prevent, and respond to fraud claims, intellectual property infringement claims, legal proceedings or violations of law; to manage and prevent loss of our assets and property; to secure the compliance of our terms and conditions; to process on IT security and IT system operation; to detect and prevent misconduct within our premises which includes our use of CCTV; to follow up on incidents, prevent, and report criminal offences;
 • 12) Fraud detection: To detect and prevent the use of the service without permission, or fraudulent or illegal means; to conduct legal and other regulatory compliance checks (e.g., to comply with anti-money laundering regulations), to perform internal audits and record checks, and other business controls;
 • 13) Corporate transaction: in the event of sale, transfer, merger, reorganization, or similar event we may transfer your information to one or more third parties as part of that transaction; and/or
 • 14) Life: To prevent or suppress a danger to a person’s life, body, or health.

If you fail to provide your Personal Data when requested, we may not be able to provide our products and services to you.

3. To whom we may disclose or transfer your Personal Data

We may disclose or transfer your Personal Data to the following third parties who collect, use and disclose Personal Data in accordance with the purposes under this Policy. These third parties may be located in Thailand and areas outside of Thailand. You can visit their privacy policy to learn more on how they collect, use, and disclose your Personal Data as you are also subject to their privacy policies.

3.1. Siam Piwat Group

As Siam Takashimaya (Thailand) Co., Ltd. is part of Siam Piwat Group which all collaborate and partially share customer services and systems including website-related services and systems, we may need to transfer your Personal Data to, or otherwise allow access to such Personal Data, by other companies within Siam Piwat Group for the purposes set out in this Privacy Policy. This will allow other companies within Siam Piwat Group to rely on consent obtained by Siam Takashimaya (Thailand) Co., Ltd.

3.2. Our service providers

We may use other companies, agents, or contractors to perform services on behalf or to assist with the provision of products and services to you. We may share your Personal Data to our service providers or third-party suppliers including, but not limited to (1) bank and financial institution; (2) logistic and courier service providers; (3) marketing, advertising media, and communications agencies; (4) event organizers; (5) telecommunications and communication service providers; (6) outsourced administrative service providers; (7) data storage and cloud service providers; (8) insurance company; (9) risk management service provider; (10) travel agencies; (11) building renovator and/or (12) internet, software, digital media, IT system service providers, and IT support company.

In the course of providing such services, the service providers may have access to your Personal Data. However, we will only provide our service providers with the information that is necessary for them to perform the services, and we ask them not to use your information for any other purposes. We will ensure the service providers we work with will keep your Personal Data secure as required under the laws.

3.3. Our business partners

We may transfer your Personal Data to our business partners. From time to time, we may cooperate with our business partners (e.g. shop tenants, rewarding program partners, credit card partners), whom we may jointly offer products or services, or whose products or services may be offered to you.

3.4. Third party sites

We may have advertisements which link to the other websites, mobile applications, social networking sites, online communication channels and such website, mobile application, social networking site, online communication channel may have its own terms of use or policy related to the use of the service and privacy policy which differ from the Company's Privacy Policy and Term of Use. We suggest you review such terms of use or privacy policy of such website personally.

3.5. Third parties required by law

In certain circumstances, we may be required to disclose or share your Personal Data in order to comply with legal or regulatory obligations. This includes any law enforcement agency, court, regulator, government authority or other third party where we believe it is necessary to comply with a legal or regulatory obligation; or otherwise to protect our rights, the rights of any third party or individuals’ personal safety, or to detect, prevent, or otherwise address fraud, security, or safety issues.

3.6. Professional advisors

This includes legal consultants, auditors or other consultants who assist in running our business, and the defending or bringing of any legal claims.

3.7. Assignee of rights and/or obligations

Third parties as our assignee, in the event of any reorganization, merger, business transfer, whether in whole or in part, will comply with this Privacy Policy to respect your Personal Data.

4. International transfers of your Personal Data

We may disclose or transfer your Personal Data to third parties or servers located overseas, which the destination countries may or may not have the same data protection standards. We take steps and measures to ensure that your Personal Data is securely transferred and that the receiving parties have in place suitable data protection standards or other derogations as allowed by laws. We will request your consent where consent to cross-border transfer is required by law.

5. How long do we keep your Personal Data

We shall retain your Personal Data for as long as is reasonably necessary to fulfil the purpose for which we obtained it, and to comply with our legal and regulatory obligations. However, we may have to retain your Personal Data for a longer duration, as required by applicable law.

6. Cookies and cache file and how they are used

If you visit our websites and applications, we shall track, collect, and record certain Personal Data by using cookies or other tracking technology.

We shall use a cache data to record your data. In case you use other devices to connect with our websites or applications, your data may be stored and recorded in form of a cache file; or the part of your data might be duplicated on the computer or mobile device for using next time, provided that we have no control related to the data or access of the cache file.

7. Your rights as a data subject

Subject to applicable laws and exceptions thereof, you may have the following rights to:

 • 1) Access: You may have the right to access or request a copy of the Personal Data we are collecting, using, and disclosing about you. For your own privacy and security, we may require you to prove your identity before providing the requested information to you.
 • 2) Rectification: You may have the right to have incomplete, inaccurate, misleading, or or not up-to-date Personal Data that we collect, use, and disclose about you rectified.
 • 3) Data Portability: You may have the right to obtain Personal Data we hold about you, in a structured, electronic format, and to send or transfer such data to another data controller, where this is (a) Personal Data which you have provided to us, and (b) if we are processing such data on the basis of your consent or to perform our contract with you.
 • 4) Objection: You may have the right to object to certain collection, use, and disclosure of your Personal Data, such as objecting to direct marketing.
 • 5) Restriction: You may have the right to restrict the use of your Personal Data in certain circumstances.
 • 6) Withdraw Consent: For the purposes you have consented to our collecting, using, and disclosing of your Personal Data, you have the right to withdraw your consent at any time.
 • 7) Deletion: You may have the right to request that we delete or de-identity Personal Data that we collect, use, and disclose about you. However, we are not obligated to do so if we need to retain such data in order to comply with legal obligations or to establish, exercise, or defend legal claims.
 • 8) Lodge a complaint: You may have the right to lodge a complaint to the competent authority where you believe our collection, use, and disclosure of your Personal Data is unlawful or noncompliant with applicable data protection law.

8. Our Contact Details

If you wish to contact us to exercise the rights relating to your Personal Data or if you have any queries about your Personal Data under this Privacy Policy, please contact us or our Data Protection Officer at:

1) Company Name
 1. Siam Takashimaya (Thailand) Co., Ltd.
 2. ICONSIAM Shopping Center, B2 – 4th Floor 299 Charoen Nakhon, Klong Ton Sai, Klong San, Bangkok 10600
 3. Contact Number: 02-011-7500