OPENING HOURS

EVERYDAY FROM 10:00 A.M. - 10:00 P.M.

G UG M 1F 2F 3F 4F

ช้อปดีมีคืน SIAM Takashimaya

23/10/2020 - 31/12/2020
ช้อปดีมีคืน @SIAM Takashimaya
ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ ใน ไอคอนสยาม ขานรับนโยบายรัฐบาลกับ มาตรการช้อปดีมีคืน
ช้อปสูงสุด 30,000 บาท รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนจริง คืนภาษีให้นักช้อปสูงสุด 10,500 บาท
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราเงินได้สุทธิที่เสียภาษี)

23 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
*ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่จุดบริการลูกค้า (Customer Service) ชั้น 4

**เงื่อนไขการรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี
• นำใบเสร็จพร้อมบัตรประชาชนมาแสดงในวันที่ซื้อสินค้า เพื่อออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้ ที่จุดออกใบกำกับภาษี (จุดบริการลูกค้า ชั้น 4)
• ยกเว้นการซื้อบัตรกำนัลห้างฯ สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และค่าบริการ ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ท ค่าบริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พัก โรงแรม
• ผู้มีเงินได้ ต้องไม่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง หรือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
• การคืนภาษีตามมาตรการช้อปดีมีคืน เป็นไปตามเงื่อนไขรัฐบาลกำหนด
ช้อปดีมีคืน SIAM Takashimaya

ช้อปดีมีคืน @SIAM Takashimaya ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ ใน ไอคอนสยาม ขานรับนโยบายรัฐบาลกับ มาตรการช้อปดีมีคืน ช้อปสูงสุด 30,000 บาท รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนจริง คืนภาษีให้นักช้อปสูงสุด 10,500 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราเงินได้สุทธิที่เสียภาษี) 23 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 *ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่จุดบริการลูกค้า (Customer Service) ชั้น 4 **เงื่อนไขการรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี • นำใบเสร็จพร้อมบัตรประชาชนมาแสดงในวันที่ซื้อสินค้า เพื่อออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้ ที่จุดออกใบกำกับภาษี (จุดบริการลูกค้า ชั้น 4) • ยกเว้นการซื้อบัตรกำนัลห้างฯ สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และค่าบริการ ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ท ค่าบริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พัก โรงแรม • ผู้มีเงินได้ ต้องไม่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง หรือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ • การคืนภาษีตามมาตรการช้อปดีมีคืน เป็นไปตามเงื่อนไขรัฐบาลกำหนด

23.10.2020 - 31.12.2020
ช้อปดีมีคืน SIAM Takashimaya

ช้อปดีมีคืน @SIAM Takashimaya
ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ ใน ไอคอนสยาม ขานรับนโยบายรัฐบาลกับ มาตรการช้อปดีมีคืน ช้อปสูงสุด 30,000 บาท รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนจริง คืนภาษีให้นักช้อปสูงสุด 10,500 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราเงินได้สุทธิที่เสียภาษี)

23 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
*ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่จุดบริการลูกค้า (Customer Service) ชั้น 4

**เงื่อนไขการรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี
• นำใบเสร็จพร้อมบัตรประชาชนมาแสดงในวันที่ซื้อสินค้า เพื่อออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้ ที่จุดออกใบกำกับภาษี (จุดบริการลูกค้า ชั้น 4)
• ยกเว้นการซื้อบัตรกำนัลห้างฯ สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และค่าบริการ ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ท ค่าบริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พัก โรงแรม
• ผู้มีเงินได้ ต้องไม่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง หรือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
• การคืนภาษีตามมาตรการช้อปดีมีคืน เป็นไปตามเงื่อนไขรัฐบาลกำหนด

23.10.2020 - 31.12.2020
1 of 2